لیست قیمت های QR Code

طراحی QR CODE

جدول هزینه QR CODE

قیمت
کلاسیک 20,000
وکتور آرت 550,000
فانتزی 2,500,000