سایت آبتک

ویژگی
  • قالب شرکتی – فروشگاهی
  • واکنش گرا نسبت به صفحه
  • درارای بخش مقاله
  • دارای بخش فروشگاهی و محصولات به صورت مجزا
  • دارای بخش خدمات به صورت مجزا و صفحه اختصاصی برای هر خدمت
  • لینک سایت