بسته های پیشنهادی

بسته های زیر بصورت پیشنهادی هستند شما می توانید با تماس با همکاران ما نیازهای خود را اعلام نموده و طبق آنها استعلام هزینه نمایید.

 نوشتاری پلن 1 پلن 2 پلن 3
مخصوص شخصی شرکتی  اختصاصی
تعداد اتود 3 بار  5 بار نامحدود
تعداد ویرایش 5 بار 5 بار نامحدود
قیمت (از ) از 1,000,000 (تومان) از 1,500,000 (تومان) از 4,000,000 (تومان)
نوشتاری انگلیسی پلن 1 پلن 2 پلن 3
مخصوص شخصی شرکتی اختصاصی
تعداد اتود 3 بار 5 بار نامحدود
تعداد ویرایش 10 بار 10 بار 10 دقیقه
قیمت (از ) از 1,000,000 (تومان) از 2,000,000 (تومان) از 5,000,000 (تومان)
تصویری پلن 1 پلن 2 پلن 3
مخصوص شخصی شرکتی اختصاصی
تعداد اتود 3 بار  5 بار نامحدود
تعداد ویرایش 5 بار 10 بار نامحدود
قیمت (از ) از 1,500,000 (تومان) از 2,000,000 (تومان) از 7,000,000 (تومان)
ترکیبی پلن 1 پلن 2 پلن 3
مخصوص شخصی شرکتی اختصاصی
تعداد اتود 3 بار  5 بار نامحدود
تعداد ویرایش 5 بار 10 بار نامحدود
قیمت (از ) از 3,000,000 (تومان) از 5,000,000 (تومان) از 9,000,000 (تومان)

**پلن های بالا بصورت پیشنهادی هستند اگر شما مورد خاصی در نظر دارید می توانید با مشاورین تک سایت در میان بگذارید.