بسته های پیشنهادی
سئو پلن 1 پلن 2 پلن 3 کمیپن و گوگل ادز
سئو محتوا طربق شرایط اعلام شده
سئو ساختاری
سئو خارجی
پیشنهاد کمپین
قیمت 3,000,000 تومان 4,500,000 تومان 6000,000 میلیون تماس بگیرید

**پلن های بالابصورت پیشنهادی هستند اگر موردی خارج این موارد را در نظر دارید با تیم مشاوره تک سایت تماس بگیرید.